Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Cenergy Holdings εμπεριέχει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης.

Η Cenergy Holdings καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ενημέρωση των δεδομένων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν λάθη ή παραλείψεις, για τα οποία η Εταιρία ζητά συγγνώμη από τον αναγνώστη, ακόμα και στην περίπτωση που η Cenergy Holdings δεν ήταν υπεύθυνη για αυτά. Η μελέτη της ιστοσελίδας δεν εμπεριέχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Cenergy Holdings ότι τα δεδομένα που δημοσιεύονται είναι σωστά, πλήρη και ενημερωμένα. Η Cenergy Holdings αποποιείται κάθε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων δεδομένων ή την έλλειψη αυτών ή το γεγονός ότι αυτά μπορεί να καταστούν απαρχαιωμένα. Η Cenergy Holdings διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της οποιαδήποτε στιγμή. Η ιστοσελίδα της Cenergy Holdings δεν δύναται υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις να θεωρηθεί ως προσφορά αγοράς ή εγγραφής για τις μετοχές της Cenergy Holdings ή για τις κινητές αξίες που αναφέρει.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Cenergy Holdings εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική:

  • Η Cenergy Holdings λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας της. Ωστόσο, τα δεδομένα που συλλέγονται για την αντιμετώπιση των αιτημάτων από τους χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των σκοπών αυτών σύμφωνα με το νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
  • Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να επιδιορθώσει όλα τα προσωπικά δεδομένα του/της που κατέχονται από την Cenergy Holdings. Για αυτό το θέμα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνείτε με την Εταιρία στην ακόλουθη διεύθυνση, 30, Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο και τηλεφωνικό νούμερο +32 (2) 224 09 60. Εάν απαιτείται, η Cenergy Holdings θα προσαρμόσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνάρτηση με τα δικαιολογημένα αιτήματα του ενδιαφερόμενου προσώπου.
  • Η Cenergy Holdings δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει για οποιαδήποτε εμπορική χρήση.