Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

 

 Για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ2018201720162015
Κύκλος εργασιών            963,797           758,318           691,775           774,788  
Μικτό κέρδος              69,244             58,756             62,907             71,707  
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)              62,732             57,393             59,676             73,210  
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)              56,223             44,605             54,019             64,034  
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)              32,919             22,336             33,832             44,828  
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος                   708  (10,610)              2,821             15,536  
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης                6,888  (4,775)(3,772)              7,741  
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας                6,861  (4,761)(3,741)              7,741  

Πληροφορίες Μετοχής