Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

 

 Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ201720162015
Κύκλος εργασιών758.318691.775774.788
Μικτό κέρδος58.75662.90771.707
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)57.39359.67673.210
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)44.60554.01964.034
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT22.33633.83244.828
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα-32.946-31.012-29.292
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος-10.6102.82115.536
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης-4.775-3.7727.741
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας-4.762-3.7417.741

Πληροφορίες Μετοχής