Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

 

 Για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ2018201720162015
Κύκλος εργασιών963,797758,318691,775774,788
Μικτό κέρδος69,24458,75662,90771,707
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)62,73257,39359,67673,210
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)56,22344,60554,01964,034
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)32,91922,33633,83244,828
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος708(10,610)2,82115,536
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης6,888(4,775)(3,772)7,741
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας6,861(4,761)(3,741)7,741

Πληροφορίες Μετοχής