Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών και Διορισμών σύμφωνα με το άρθρο 526quater του Κώδικα.

Η εν λόγω Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών και Διορισμών αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Jacques Moulaert, ενεργώντας με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών

Πληροφορίες Μετοχής