Οικονομικές ανακοινώσεις

18/03/2020
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/09/2019
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019
DOWNLOAD PDF:GRENFR
20/03/2019
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/09/2018
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/03/2018
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/09/2017
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/03/2017
Οικονομικά Αποτελέσματα για τη Χρήση 2016
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL

Πληροφορίες Μετοχής