Οικονομικές καταστάσεις

24/04/2019
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2018
DOWNLOAD PDF:ENFR
27/09/2018
Ενδιάμεση Οικονομική ‘Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/04/2018
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/09/2017
Ενδιάμεση οικονομική έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/04/2017
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2016
DOWNLOAD PDF:ENFR
24/11/2016
Company’s stand-alone financial statements, June 30th 2016
DOWNLOAD PDF:EN

Πληροφορίες Μετοχής