Κατάσταση οικονομικής θέσης

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  

  Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

2018

201720162015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Ενσώματα πάγια στοιχεία405.330380.610384.601386.776
Επενδύσεις σε ακίνητα5.8376.1406.472872
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία44.14040.81640.43235.847
Κυκλοφορούν ενεργητικό455.306427.565431.505423.496
Αποθέματα221.105186.251200.274155.218
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απατήσεις199.648138.267183.923178.891
Απαιτήσεις από συμβάσεις114.32765.166  
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα65.20369.44671.32937.672
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία3.1073.0703.340244
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού603.390462.197458.866372.025
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ1.058.696889.763890.371795.521
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ203.298200.222206.462209.099
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις174.79286.141184.396198.403
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις16.78121. 98927.22023.999
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις23.20825.79428.73030.961
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων214.781133.924240.345253.363
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

363.854

362.732262.823179.843
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις209.587186.915178.624152.382
Υποχρεώσεις από συμβάσεις62.1474.724  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις5.0301.2462.117834
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων640.618555.617443.564333.059
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ855.399689.541683.909586.422
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ1.058.696889.763890.371795.521

Πληροφορίες Μετοχής