Κατάσταση οικονομικής θέσης

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  

 Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ201720162015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Ενσώματα πάγια στοιχεία380.610384.601386.776
Επενδύσεις σε ακίνητα6.1406.472872
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία40.81640.43235.847
Κυκλοφορούν ενεργητικό427.565431.505423.496
Αποθέματα186.251200.274155.218
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απατήσεις138.267183.923178.891
Απαιτήσεις από συμβάσεις65.166  
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα69.44671.32937.672
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία3.0703.340244
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού462.197458.866372.025
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ889.763890.371795.521
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ200.222206.462209.099
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις86.141184.396198.403
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις21. 98927.22023.999
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις25.79428.73030.961
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων133.924240.345253.363
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις362.732262.823179.843
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις186.915178.624152.382
Υποχρεώσεις από συμβάσεις4.724  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις1.2462.117834
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων555.617443.564333.059
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ689.541683.909586.422
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ889.763890.371795.521

Πληροφορίες Μετοχής