Κατάσταση αποτελεσμάτων

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  

 Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ201720162015
Κύκλος εργασιών758.318691.775774.788
Μικτό κέρδος58.75662.90771.707
Μικτό κέρδος (%)7,7%9,1%9,3%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) 57.39359.67673.210
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων % (Adjusted EBITDA %)7,6%8,6%9,4%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 44.60554.01964.034
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων % (EBITDA %)5,9%7,8%8,3%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT22.33633.83244.828
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT (%)2,9%4,9%5,8%
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα -32.946-31.012-29.292
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος-10.6102.82115.536
Καθαρό περιθώριο κερδών προ φόρου εισοδήματος (%)-1,4%0,4%2,0%
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους-4.775-3.7727.741
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας-4.761-3.7417.741

Πληροφορίες Μετοχής