Κατάσταση αποτελεσμάτων

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  

  Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ2018201720162015
Κύκλος εργασιών963.797758.318691.775774.788
Μικτό κέρδος69.24458.75662.90771.707
Μικτό κέρδος (%)7,2%7,7%9,1%9,3%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) 62.73257.39359.67673.210
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων % (Adjusted EBITDA %)6,5%7,6%8,6%9,4%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 56.22344.60554.01964.034
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων % (EBITDA %)5,8%5,9%7,8%8,3%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT32.91922.33633.83244.828
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT (%)3,4%2,9%4,9%5,8%
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (32.211)(32.946)(31.012)(29.292)
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος708(10.610)2.82115.536
Καθαρό περιθώριο κερδών προ φόρου εισοδήματος (%)0,0%-1,4%0,4%2,0%
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους6,888(4.775)

(3.772)

7.741
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας6,861(4.761)(3.741)7.741

Πληροφορίες Μετοχής