Επισκόπηση

«Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της κουλτούρας μας και ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα»

Η εταιρική υπευθυνότητα χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας μας και ενισχύει την προσπάθειά μας για την επίτευξη ενός θετικού αποτυπώματος μέσω των επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεών μας. Η εταιρική υπευθυνότητα μας οδηγεί να διαμορφώνουμε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, δημιουργώντας ταυτόχρονα μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμμετόχους μας.

Η Cenergy Holdings και οι θυγατρικές εταιρίες έχουν υιοθετήσει Πολιτική ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης,  καθορίζοντας τόσο τους κύριους άξονες εταιρικής υπευθυνότητας του οργανισμού όσο και το πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται ανά άξονα. Οι άξονες εταιρικής υπευθυνότητας αφορούν τα θέματα:

 • Οικονομική ανάπτυξη και ορθή εταιρική διακυβέρνηση
 • Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία και ποιότητα ζωής των ανθρώπων μας
 • Περιβαλλοντική υπευθυνότητα
 • Υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων

Η Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Cenergy Holdings είναι σε συμφωνία με τις αρχές της Εταιρίας, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία και καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

 • την εφαρμογή της Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης
 • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται
 • τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους, συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της
 • την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση
 • την ανοικτή επικοινωνία, με καθεστώς διαφάνειας για τους συμμετόχους της Εταιρίας
 • τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της Εταιρίας στο φυσικό περιβάλλον
 • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους.