Λογοδοσία και αναφορά

“Δεσμευόμαστε για την ενημέρωση των συμμετόχων μας, με συνέπεια και διαφάνεια”.

Στους ετήσιους Απολογισμούς ΕΚΕ & Βιώσιμης Ανάπτυξης των θυγατρικών εταιριών της Cenergy Holdings, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται, συνολικά, στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται η εταιρική υπευθυνότητα στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Για τον καθορισμό του περιεχομένου κάθε Απολογισμού, πραγματοποιείται ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων της κάθε εταιρίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς πλαισίου απολογισμών ΕΚΕ, GRI-G4.

Αναγνωρίζουμε την προστιθέμενη αξία της εξωτερικής επαλήθευσης των Απολογισμών μας, καθώς μέσω αυτής, αυξάνεται η ποιότητα και η αξιοπιστία της λογοδοσίας προς τους συμμετόχους μας. Για το λόγο αυτό, επιδιώκουμε και αναθέτουμε σε ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, την εξωτερική επαλήθευση των ενοτήτων-κεφαλαίων με τα σημαντικότερα στοιχεία του εκάστοτε Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα και τα σχόλια που προκύπτουν από τη διαδικασία της εξωτερικής επαλήθευσης, αξιοποιούνται από την εταιρία για τη βελτίωση της ποιότητας των Απολογισμών που εκδίδει. Ειδικότερα:

Σωληνουργεία Κορίνθου:

Ο Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 της Σωληνουργεία Κορίνθου περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο ανταποκρίνεται η Εταιρία, συνολικά, στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Ο Απολογισμός του έτους 2015, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάζεται σε ενιαία έκδοση συμπεριλαμβάνοντας οικονομικά και μη οικονομικά στοιχεία.

Ο Ετήσιος Απολογισμός της Σωληνουργεία Κορίνθου καλύπτει με διαφάνεια ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα της Εταιρίας, σχετικά με τις επιδόσεις της ως προς τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων εταιρικής υπευθυνότητας, όπως το πλαίσιο οδηγιών GRI-G4, οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και το διεθνές πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000.

Ο Ετήσιος Απολογισμός του έτους 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) ενσωματώνει την 8η έκδοση Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης  που εκδίδεται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλους τους απολογισμούς της Σωληνουργεία Κορίνθου (Ετήσιοι οικονομικοί απολογισμοί και απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης) παρατίθενται στο http://www.cpw.gr/investor-relations/reports-presentations/AnnualReports

Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια:

Η δημοσίευση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Cablel® Ελληνικά Καλώδια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου των δραστηριοτήτων του. Ο απολογισμός αυτός αναπτύσσεται σε ετήσια βάση από το 2009 έως σήμερα, από τη μητρική εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Με έναρξη το έτος 2013, ο Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας καλύπτει πλήρως και τις δραστηριότητες της θυγατρικής Fulgor A.Ε., ενώ περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή και των σχετικών θεμάτων της θυγατρικής στην Ρουμανία, Icme Ecab S.A.

Για τον ορθό καθορισμό του περιεχομένου του Απολογισμού, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας αξιολόγηση των σημαντικών ζητημάτων της εταιρίας (materiality analysis -διαδικασία αναγνώρισης και προτεραιοποίησης σημαντικών θεμάτων ΕΚΕ). Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης ελήφθησαν υπόψη και οι απόψεις όλων των συμμετόχων (μέτοχοι, πελάτες, εργαζόμενοι, τοπική κοινωνία, προμηθευτές, κράτος και φορείς), όπως καταγράφηκαν σε ειδικό workshop διαλόγου που είχε προηγηθεί. Αναλυτικά στοιχεία καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του τρέχοντος Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλους τους απολογισμούς της Ελληνικά Καλώδια (Ετήσιοι οικονομικοί απολογισμοί και απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης) παρατίθενται στο http://www.cablel.com/778/el/corporate-responsibility-and-sustainability-reports/