Κλάδοι δραστηριότητας

Οι εταιρίες της Cenergy Holdings δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναμένεται να έχουν σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με κύριο τον κλάδο της μεταφοράς ενέργειας. Η Σωληνουργεία Κορίνθου παράγει χαλυβδοσωλήνες για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων ενώ ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια παράγει καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνολικά οι κλάδοι που δραστηριοποιούμαστε είναι:

  • Κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Μεταφορά, διανομή ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές
  • Τηλεπικοινωνίες & μεταφορά δεδομένων
  •  Κατασκευές και βιομηχανία

Ο Κλάδος της ενέργειας στο μέλλον μέχρι 2050

Όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού στα 9 δις περίπου και η τάση για αστικοποίηση θα αυξήσουν τις ανάγκες για ενέργεια μέχρι και κατά 100% έως το 2050. Η μεγαλύτερη ζήτηση θα προέλθει από τις αναπτυσσόμενες χώρες με αυξανόμενο πληθυσμό όπως η Κίνα, η Ινδία και γενικότερα η Ασία και Αφρική που μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε ενέργεια.

Συγκριμένα, τα επόμενα χρόνια το κλειδί θα είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αφού με αυτόν τον τρόπο οι περισσότεροι κλάδοι και κυρίως ο βιομηχανικός κλάδος τείνουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ο διπλασιασμός του παγκόσμιου στόλου αυτοκινήτων που αναμένεται να προέλθει από τις αναπτυσσόμενες χώρες και η ωρίμαση των τεχνολογιών αυτοκίνητων φιλικών προς το περιβάλλον θα επηρεάσουν πολλαπλά τις αναλογίες ζήτησης στις διάφορες μορφές ενέργειας. 

Όλα τα παραπάνω, εξελίσσονται με γνώμονα την ιστορική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή του COP21 στο Παρίσι. Οι δεσμεύσεις των χωρών για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας της Γής και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θέτουν τους βασικούς άξονες της ενεργειακής πολιτικής.

Το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι και αναμένεται να διπλασιάσουν το μερίδιο τους στη κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης εις βάρος του πετρελαίου και του άνθρακα.

Οι λόγοι είναι οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών που αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω το κόστος παραγωγής τους και να τις κάνουν πιο αποδοτικές και οι ανακαλύψεις μεγάλων μη συμβατικών αποθεμάτων φυσικού αερίου (shale gas) και τα υποθαλάσσια κοιτάσματα (deep offshore) που είναι πια τεχνολογικά και οικονομικά προσβάσιμα.    

Το αποτέλεσμα θα είναι η υποκατάσταση του άνθρακα κυρίως από φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ο μετασχηματισμός σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών CO2 και η δημιουργία εκτεταμένων δικτύων τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Η δημιουργία δικτύων αποτελεί σημαντική παράμετρο γιατί επιτρέπει την ενοποίηση και αξιοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Φυσικά δεν πρέπει να αγνοείται η πολιτική ενεργειακής ασφάλειας που σημαίνει ότι οι χώρες προσβλέπουν στην αξιόπιστη και επαρκή προμήθεια οποιαδήποτε μορφής ενέργειας σε λογικές τιμές. Πολιτικές διαφοροποίησης της προμήθειας ενέργειας όπως χαρακτηριστικά αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε εναλλακτικά δίκτυα και μορφές ενέργειας.

 

*Resources:

World Energy Council, U.S. Energy Information Administration (EIA),  BP 2016 Energy Outlook