Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

 

 Για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίο
Ποσά σε χιλ. Ευρώ2019201820172016
Κύκλος εργασιών958,016963,797758,318691,775
Μικτό κέρδος98,51469,24458,75662,907
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)90,09860,95157,39359,676
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)90,27356,22344,60554,019
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)63,11732,91922,33633,832
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος28,492708- 10,6102,821
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας20,1896,861- 4,761- 3,741

 

Πληροφορίες Μετοχής