Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

 

 Για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ20202019201820172016
Κύκλος εργασιών908,417958,016963,797758,318691,775
Μικτό κέρδος103,49398,51469,24458,75662,907
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)101,80090,09860,95157,39359,676
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)91,12190,27356,22344,60554,019
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)67,04963,11732,91922,33633,832
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος34,41028,492708- 10,6102,821
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας24,77220,1896,861- 4,761- 3,741

 

Πληροφορίες Μετοχής