Λειτουργία

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερεις φορές τον χρόνο. Τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, πρέπει να συναντήσει τον(ους) εξωτερικό(ους) και εσωτερικό(ους) ελεγκτή (ες).

Η  Επιτροπή Ελέγχου θα αναφέρεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την εξάσκηση των καθηκόντων της, προσδιορίζοντας οποιαδήποτε θέματα, τα οποία κατά την γνώμη της χρήζουν ενεργειών ή βελτιώσεων, και τουλάχιστον όταν το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις που προορίζονται για δημοσίευση.

Πληροφορίες Μετοχής