Ρόλος

Η Ελεγκτική Επιτροπή Ελέγχου συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ζητήματα λογιστικής, ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου, και συγκεκριμένα:

  • εποπτεύει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  • εποπτεύει την αποτελεσματικότητα του συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας
  • εποπτεύει τον εσωτερικό έλεγχο και την αποτελεσματικότητά του
  • επιβλέπει τον υποχρεωτικό έλεγχο (contrôle legal/wettelijke controle) των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών ερωτήσεων και συστάσεων που γίνονται από τον εξωτερικό ελεγκτή
  • διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό του νόμιμου ελεγκτή και
  • ελέγχει και εποπτεύει την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή, ιδίως όσον αφορά την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών προς την Εταιρία.

Πληροφορίες Μετοχής