Λειτουργία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν Πρόεδρο μεταξύ των μελών του (ο Πρόεδρος). Ο Προέδρος είναι υπεύθυνος για την ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική διάδραση μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής Διοίκησης. Ο Πρόεδρος θέτει την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαβούλευση με τους δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει έναν γραμματέα, ο ρόλος του οποίου είναι να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο επί όλων των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης (ο Γραμματέας Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συναντάται τόσο συχνά όσο απαιτούν τα συμφέροντα της Εταιρίας και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 3 φορές κατ’ έτος. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης ή βίντεο διάσκεψης ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ακούν συνεχώς ο ένας το άλλον και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις συνεδριάσεις. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω των παραπάνω αναφερθέντων μέσων επικοινωνίας θεωρείται φυσική παρουσία σε μία τέτοια συνεδρίαση.

Όταν δικαιολογείται επαρκώς από μία επείγουσα κατάσταση και από το εταιρικό συμφέρον, οι αποφάσεις μπορούν να υιοθετηθούν, χωρίς συνεδρίαση, μέσω της γραπτής ομόφωνης συγκατάθεσης των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου. Παρόλα αυτά, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

Η πλειοψηφία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου κάθε έτος θα λαμβάνει χώρα στο Βέλγιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διασκέπτεται έγκυρα μόνο εφόσον η πλειοψηφία των μελών του είναι παρούσα ή αντιπροσωπεύεται. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου υιοθετούνται εγκύρως από την πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται κατά την συνεδρίαση.

Πληροφορίες Μετοχής