Ρόλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκτελεί όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες ή σκόπιμες για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας, πλην των ενεργειών που  ρητά επιφυλάσσονται δια νόμου ή δια Καταστατικού  στη συνέλευση των μετόχων ή άλλων οργάνων της διοίκησης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

  • τον καθορισμό των κατευθύνσεων γενικής πολιτικής της Εταιρίας και των θυγατρικών της
  • τη λήψη αποφάσεων για όλα τα σημαντικά στρατηγικά, χρηματοοικονομικά και λειτουργικά θέματα της Εταιρίας προκειμένου να επιδιώκεται η μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρίας
  • την επίβλεψη της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρίας
  • τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της έγκαιρης δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και άλλων σημαντικών οικονομικών ή μη πληροφοριών σχετικά με την Εταιρία
  • τον έλεγχο και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Καθορισμού Αμοιβών και Διορισμών
  • την έγκριση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που καθορίζεται από την εκτελεστική διοίκηση
  • την παρακολούθηση της απόδοσης του εξωτερικού ελεγκτή (ελεγκτών) και του εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής
  • την έγκριση της έκθεσης αμοιβών και
  • όλα τα άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιριών.

 

Εντός ορισμένων περιορισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει μέρος των εξουσιών του στα μέλη της εκτελεστικής διοίκησης καθώς και περιορισμένες και ειδικές εξουσίες στους Διευθύνοντες Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διάρθρωση της εκτελεστικής διοίκησης και καθορίζει τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατίθενται στην εκτελεστική διοίκηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα μόνο με πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευόμενων μελών του.

 

Πληροφορίες Μετοχής