Εισαγωγή

Στη Cenergy Holdings, πιστεύουμε ότι οι εποικοδομητικές σχέσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενισχύονται μέσα από συμπαγείς διαδικασίες Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίες βασίζονται στην υπευθυνότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Διευρυμένες εσωτερικές διαδικασίες και αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης διασφαλίζουν ότι διατηρούνται υψηλά πρότυπα όσον αφορά στη συμμόρφωση με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2009.

Οι βασικές αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Cenergy Holdings, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα και συμμορφώνονται με τον Βελγικό Νόμο, το Βελγικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας, αναπτύσσονται σε αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας.

Δεδομένου ότι η Cenergy Holdings έχει εισαχθεί δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Athex), επιπροσθέτως των Βελγικών κανονισμών, εφαρμόζονται επίσης στην Εταιρία ο Νόμος 3340/2005, ο οποίος μεταφέρει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 2003/6/EC περί προνομιακής πληροφόρησης και χειραγώγησης της αγοράς («κατάχρηση της αγοράς»), όπως ισχύει καθώς και ο Κανονισμός του Χ.Α.

Η Εταιρία δεσμεύεται σε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης και βασίζεται στο Βελγικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της 12ης Μαρτίου 2009 («ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης») ως σημείο αναφοράς. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης στηρίζεται σε μία προσέγγιση «συμμόρφωσης ή επεξήγησης». Οι Βελγικές εισηγμένες εταιρίες οφείλουν να ακολουθούν τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά μπορούν να αποκλίνουν από τις προβλέψεις του, υπό την προϋπόθεση ότι γνωστοποιούν την αιτιολόγηση κάθε τέτοιας παρέκκλισης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τις 7 Νοεμβρίου 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings θα αναθεωρεί τις διαδικασίες Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα υιοθετεί οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θεωρούνται αναγκαίες και κατάλληλες. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας, συμπεριλαμβάνει τους κανόνες και πολιτικές της Cenergy Holdings και πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Καταστατικό, την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις διατάξεις Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιγράφονται στο Βελγικό Κώδικα Εταιριών («ΒΚΕ»).

Πληροφορίες Μετοχής