Ρόλος

Η Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών και Διορισμών συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως σε θέματα που αφορούν τον διορισμό και τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και συγκεκριμένα:

  • υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης
  • υποβάλλει έκθεση αμοιβών στο Διοικητικό Συμβούλιο
  • υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθύνοντων Συμβούλων και του Ανώτατου Οικονομικού Διευθυντή
  • συντάσσει διαδικασίες διορισμού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης
  • αξιολογεί περιοδικά τη σύνθεση και το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή
  • καθορίζει και διορίζει, προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους υποψήφιους για την πλήρωση των κενών θέσεων, όπως αυτές προκύπτουν
  • συμβουλεύει επί των προτάσεων των μετόχων για διορισμούς και
  • εξετάζει κατάλληλα τα ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό διαδοχής.

Πληροφορίες Μετοχής