Κατάσταση οικονομικής θέσης

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  

 Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ20202019201820172016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ενσώματα πάγια στοιχεία457.937422.066 405.330380.610384.601
Επενδύσεις σε ακίνητα7647645.8376.1406.472
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία80.21973.98244.14040.81640.432
Σύνολο μη-κυκλοφορούντος ενεργητικού538.920496.812455.306427.565431.505
Αποθέματα213.192228.495221.105186.251200.274
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απατήσεις112.872112.577199.648138.267183.923
Απαιτήσεις από συμβάσεις64.875118.573114.32765.166 
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα81.03590.40865.20369.44671.329
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία1.129760 3.1073.0703.340
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού473.104550.814 603.390462.197458.866
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ1.012.0241.047.626 1.058.696889.763890.371
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ251.762231.862203.298200.222206.462
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (συμπ. υποχρεώσεων από μισθώσεις)178.306181.719174.79286.141184.396
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις31.66822.98516.78121. 98927.220
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις32.99929.39523.20825.79428.730
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων242.973234.100214.781133.924240.345
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (συμπ. υποχρεώσεων από μισθώσεις)233.344    322.595

363.854

362.732262.823
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις249.092213.794209.587186.915178.624
Υποχρεώσεις από συμβάσεις30.19643.52862.1474.724 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις4.6571.7465.0301.2462.117
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων517.289581.663640.618555.617443.564
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ760.262815.763855.399689.541683.909
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ1.012.0241.047.6261.058.696889.763890.371

Πληροφορίες Μετοχής