Κατάσταση οικονομικής θέσης

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  

   Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ2019 

2018

201720162015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ενσώματα πάγια στοιχεία422.066 405.330380.610384.601386.776
Επενδύσεις σε ακίνητα7645.8376.1406.472872
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία73.98244.14040.81640.43235.847
Κυκλοφορούν ενεργητικό496.812455.306427.565431.505423.496
Αποθέματα228.495221.105186.251200.274155.218
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απατήσεις112.577199.648138.267183.923178.891
Απαιτήσεις από συμβάσεις118.573114.32765.166  
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα90.40865.20369.44671.32937.672
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία760 3.1073.0703.340244
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού550.814 603.390462.197458.866372.025
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ1.047.626 1.058.696889.763890.371795.521
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ231.862203.298200.222206.462209.099
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις181.719174.79286.141184.396198.403
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις22.98516.78121. 98927.22023.999
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις29.39523.20825.79428.73030.961
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων234.100214.781133.924240.345253.363
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις    322.595

363.854

362.732262.823179.843
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις213.794209.587186.915178.624152.382
Υποχρεώσεις από συμβάσεις43.52862.1474.724  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις1.7465.0301.2462.117834
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων581.663640.618555.617443.564333.059
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ815.763855.399689.541683.909586.422
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ1.047.6261.058.696889.763890.371795.521

Πληροφορίες Μετοχής