Κατάσταση αποτελεσμάτων

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  

 Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ20192018201720162015
Κύκλος εργασιών958,016963,797758,318691,775774,788
Μικτό κέρδος98,51469,24458,75662,90771,707
Μικτό κέρδος (%)10.30%7.23%7.70%9.10%9.30%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)90,09860,95157,39359,67673,210
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων % (Adjusted EBITDA %)9.40%6.30%7.60%8.60%9.40%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)90,27356,22344,60554,01964,034
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων % (EBITDA %)9.40%5.80%5.90%7.80%8.30%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)63,11732,91922,33633,83244,828
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT (%)6.60%3.40%2.90%4.90%5.80%
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα(34,626)(32,211)(32,946)(31,012)(29,292)
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος28,492708(10,610)2,82115,536
Καθαρό περιθώριο κερδών προ φόρου εισοδήματος (%)3.00%0.10%(1.40%)0.40%2.00%
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους20,1776,888(4,775)(3,772)7,741
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας20,1896,861(4,761)(3,741)7,741

Πληροφορίες Μετοχής