Κατάσταση αποτελεσμάτων

 

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

 Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ20202019201820172016
Κύκλος εργασιών908,417958,016963,797758,318691,775
Μικτό κέρδος103,49398,51469,24458,75662,907
Μικτό κέρδος (%)11.4%10.3%7.2%7.7%9.1%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)101,80090,09860,95157,39359,676
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων % (Adjusted EBITDA %)11.2%9.4%6.3%7.6%8.6%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)91,12190,27356,22344,60554,019
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων % (EBITDA %)10.0%9.4%5.8%5.9%7.8%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)67,04963,11732,91922,33633,832
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT (%)7.4%6.6%3.4%2.9%4.9%
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα(31,640)(34,626)(32,211)(32,946)(31,012)
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος35,41028,492708(10,610)2,821
Καθαρό περιθώριο κερδών προ φόρου εισοδήματος (%)3.9%3.0%0.1%(1.4%)0.4%
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους24,77120,1776,888(4,775)(3,772)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας24,77220,1896,861(4,761)(3,741)

Πληροφορίες Μετοχής