Μερισματική Πολιτική

Δεδομένης της σύστασης της Cenergy Holdings στις 17 Μαρτίου 2016, η Εταιρία δεν έχει ιστορικό διανομής μερίσματος. Για τις τρεις τελευταίες χρήσεις, δεν έχει διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η Cenergy Holdings σκοπεύει να επανεπενδύσει οποιαδήποτε κέρδη της στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η πολιτική αυτή θα επανεξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εν ευθέτω χρόνω και, εάν η πολιτική αλλάξει, η Εταιρία θα ενημερώσει σχετικώς την αγορά. Ωστόσο, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να παρασχεθεί ότι η Cenergy Holdings θα προβεί σε καταβολές μερισμάτων στο μέλλον. Αυτές οι καταβολές θα εξαρτώνται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών, των στρατηγικών, των λειτουργικών αποτελεσμάτων, των κερδών, των κεφαλαιακών απαιτήσεων και του πλεονάσματος της Εταιρείας, των γενικών χρηματοοικονομικών συνθηκών, των συμβατικών περιορισμών και άλλων παραγόντων που θεωρούνται σχετικοί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Λόγω των συμφερόντων και των συμμετοχών της σε έναν αριθμό θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, το αυτόνομο εισόδημα της Εταιρίας και η ικανότητά της να καταβάλλει μερίσματα εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την είσπραξη μερισμάτων και διανομών από αυτές τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Η καταβολή μερισμάτων από αυτές τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες εξαρτάται από την επάρκεια των κερδών, των ταμειακών ροών και των διανεμητέων αποθεματικών.

Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, ο υπολογισμός των ποσών που είναι διαθέσιμα για διανομή στους μετόχους, ως μερίσματα ή άλλως, πρέπει να καθορίζεται βάσει των μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Cenergy Holdings. Σύμφωνα με το βελγικό εταιρικό δίκαιο, το Καταστατικό απαιτεί επίσης από την Εταιρία να διαθέτει ετησίως τουλάχιστον το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών της στο τακτικό αποθεματικό της, έως ότου το τακτικό αποθεματικό ισούται με τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της. Ως αποτέλεσμα των παραγόντων αυτών, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση ως προς το αν θα καταβληθούν μερίσματα ή παρόμοιες διανομές στο μέλλον ή, εφόσον καταβληθούν, ως προς το ποσό τους.

Πληροφορίες Μετοχής