Τοπικές κοινωνίες

Η Cenergy Holdings και οι θυγατρικές της, επιδιώκουν να αναπτύσσονται μαζί με τις τοπικές κοινωνίες δίπλα στις οποίες δραστηριοποιούνται. Οι εταιρίες ενθαρρύνουν τη δημιουργία δεσμών και την ανάπτυξη μακρόχρονων συνεργασιών με τους κοινωνικούς εταίρους. Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εταιριών της Cenergy Holdings, συμβάλλουν στην άμεση δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες.

Η Cenergy Holdings επιδιώκει να συμβάλλει στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών μέσω ποικίλων δράσεων, οι οποίες εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες:

1. Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Πολύ συχνά, κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων μας ρωτούν πως μπορούμε να υποστηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητές τους. Οι εταιρίες της Cenergy Holdings, παράλληλα με την προσφορά ευκαιριών άμεσης απασχόλησης, ενθαρρύνουν και προσκαλούν τις τοπικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στην προμηθευτική τους αλυσίδα. Επιπλέον επιδιώκουν να προσφέρουν εκπαίδευση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ειδικοτήτων στους τοπικούς επιχειρηματίες.

2. Στήριξη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων

Η μακρόχρονη επιτυχία κάθε εταιρίας συνδέεται άμεσα με την ευημερία και την δύναμη της τοπικής κοινωνίας της οποίας είναι αναπόσπαστο μέλος. Υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και στοχεύουμε, μέσω της επιρροής και των πόρων μας, στη δημιουργία αξίας τόσο για την εταιρία όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Υποστηρίζουμε διάφορες δράσεις των τοπικών κοινοτήτων στους τομείς της παιδείας, της υγείας, του αθλητισμού και της περιβαλλοντικής προστασίας.

3. Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός συνδέεται άρρηκτα με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Η Cenergy Holdings και οι εταιρίες της, υποστηρίζουν και παροτρύνουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην κατανόηση και στην ανάπτυξη των συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνίες.