Περιβάλλον

“Επιδιώκουμε την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής μας και ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος”.

Η Cenergy Holdings και οι εταιρίες της, επιδιώκουν τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους μέσω της συμμόρφωσης με τα ισχύοντα περιβαλλοντικά πρότυπα και κανονισμούς και μέσω της ανάπτυξης προληπτικών μέτρων, τα οποία συμβάλλουν ενεργά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι εταιρίες της Cenergy Holdings εφαρμόζουν ενιαίο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλες τις μονάδες παραγωγής, το οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004. Στο αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουν την ορθολογική χρήση φυσικών πόρων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης, ώστε να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Οι βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι οι ακόλουθες:

1. Υπεύθυνη λειτουργία

Να έχουμε γνώση των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων και να λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ελαχιστοποίησής τους, καθώς και μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών συμβάντων.

2. Διαφάνεια

Συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους εταίρους μας, κρατικούς ή μη κρατικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της.

3. Συνεχής βελτίωση

Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας.

4. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς

Ο τρόπος λειτουργίας μας πρέπει να είναι συμβατός με την ισχύουσα περιβαλλοντική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και να τηρούνται πάντα τα όρια εκπομπών των περιβαλλοντικών αδειών των εγκαταστάσεών μας.

5. Συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρίες

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση) πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες και να ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης, σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Εκπαίδευση

Το προσωπικό της εταιρίας ενημερώνεται, ευαισθητοποιείται και συμμετέχει ενεργά στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι στόχοι της εταιρίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συμμετοχή κάθε εργαζόμενου.

Σωληνουργεία Κορίνθου:

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει ενσωματωθεί στη στρατηγική και την κουλτούρα της Σωληνουργεία Κορίνθου, καθώς η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχεια και τη συνέπεια των δράσεων που αναλαμβάνει να υλοποιεί με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Σε αυτό το πλαίσιο, βελτιώνει τις λειτουργικές διαδικασίες και λαμβάνει προληπτικά μέτρα, σύμφωνα πάντα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι περιβαλλοντικές πρακτικές της Σωληνουργεία Κορίνθου περιλαμβάνουν:

  • Προγράμματα για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει.
  • Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης της ηλεκτρικής και της θερμικής ενέργειας.
  • Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 που εκλύονται από τις μεταφορές προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών και τις μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού.
  • Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της χρήσης νερού.
  • Πρωτοβουλίες για τη ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση της Σωληνουργεία Κορίνθου, μπορείτε να βρείτε στο: http://www.cpw.gr/sustainability/environment/  

Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια:

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι καθοριστικής σημασίας ζητήματα, στο πλαίσιο της πορείας του Ομίλου της Ελληνικά Καλώδια προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία εφαρμόζει στο σύνολο των εργοστασίων της Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004.

Η Ελληνικά Καλώδια έχει ορίσει τρεις βασικούς άξονες δράσης, σε σχέση με τους φυσικούς πόρους και τις ύλες που χρησιμοποιεί στην παραγωγή των προϊόντων της και λαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικά με:

  • Την επαναχρησιμοποίηση υλικών και συσκευασιών (Reuse)
  • Τη μείωση πρώτων και βοηθητικών υλών μέσω αποδοτικότερης χρήσης (Reduce)
  • Τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης (Recycle).

Η Εταιρία στοχεύει στην προμήθεια και χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών φιλικότερων προς το περιβάλλον, όπου αυτό είναι εφικτό με βάση τη διαθέσιμη τεχνολογία, δημιουργώντας τις βάσεις για προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια,

μπορείτε να βρείτε στο: http://www.cablel.com/781/el/perivallontiki-euthuni/