Υγεία και Ασφάλεια

“Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητές μας"

 

Η Cenergy Holdings και οι θυγατρικές εταιρίες της, έχουν αναπτύξει εξειδικευμένες πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Αδιαπραγμάτευτος στόχος αποτελεί ο έγκαιρος εντοπισμός και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που δύναται να εντοπιστούν στις εγκαταστάσεις, στις δραστηριότητες και στις παραγωγικές διαδικασίες των εταιριών μας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται συστηματική διαχείριση των σχετικών θεμάτων μέσω της εφαρμογής πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας (ΣΔΥΑΕ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001, σε όλες τις μονάδες παραγωγής μας.

Κάθε χρόνο εντατικοποιούμε τις προσπάθειες μας έτσι ώστε να καθιερωθεί η πρόληψη ως πρότυπο συμπεριφοράς σε όλους τους εργαζόμενους. Υλοποιούμε πλήθος δράσεων για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων όσων συμμετέχουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας. Ειδικότερα:

Σωληνουργεία Κορίνθου:

Η Σωληνουργεία Κορίνθου υιοθετεί ενιαία και κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καλύπτοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ξεκινώντας από τις προμήθειες πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της έως και την τελική χρήση των προϊόντων της, η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες και πρακτικές για την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας.

Η διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στη Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), πιστοποιημένου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007. Το σύστημα περιλαμβάνει τις διαδικασίες και την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας, που θέτουν το ευρύτερο πλαίσιο για την εφαρμογή και τη διαρκή βελτίωσή του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας της Σωληνουργεία Κορίνθου, μπορείτε να βρείτε: http://www.cpw.gr/sustainability/health-and-safety/

Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια:

Για τον Όμιλο Cablel® Ελληνικά Καλώδια, βασική αρχή και θεμέλιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αποτελεί η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η δραστηριοποίησή του στον κλάδο της βιομηχανίας, καθιστά προτεραιότητα τη φροντίδα των θεμάτων υγείας και ασφάλειας και παραμένει διαρκής στόχος η εξάλειψη των παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα ή στην εκδήλωση κάποιας επαγγελματικής ασθένειας. Η προσήλωση στο στόχο μας αποτελεί και δέσμευση όλων μας και βασικό συστατικό της εταιρικής μας κουλτούρας.

Η Εταιρία φροντίζει για τη συστηματική διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας μέσω ενός πιστοποιημένου συστήματος, το οποίο αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων. Σε όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και στα γραφεία της εφαρμόζεται ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001:2007.

Προγράμματα και δράσεις για την υγεία και την ασφάλεια διαμορφώνονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΣΔΥΑΕ, αλλά και ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σχετικών δεικτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια, μπορείτε να βρείτε: http://www.cablel.com/784/el/ygeia-kai-asfaleia-stin-ergasia/