Οι άνθρωποι μας

“Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο”

Οι άνθρωποι της Cenergy Holdings και των θυγατρικών της αποτελούν την κινητήρια δύναμη των δραστηριοτήτων της όντας ο πλέον σημαντικός παράγοντας  λειτουργίας και ανάπτυξης της.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές ανθρωπίνου δυναμικού που έχουν αναπτυχθεί, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, ενισχύουν την εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων, δίνοντας τους κίνητρα για την επιδίωξη της αριστείας στην εργασία τους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Cenergy Holdings αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για τη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας, πάντοτε σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών που υιοθετούνται. Περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, τις διαδικασίες, τους κανόνες καθώς και όλες εκείνες τις εταιρικές αξίες που διαμορφώνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και καθορίζουν την καθημερινή συμπεριφορά και πρακτική. Η δέσμευση όλων των εργαζομένων, σε όλες τις βαθμίδες, σε αυτές τις αρχές και αξίες είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της Εταιρίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιγράφει με σαφήνεια τη συμπεριφορά που η Cenergy Holdings αναμένει από τους ανθρώπους της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους άλλους συνεργάτες της. Ο Κώδικας Δεοντολογίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική, την ακεραιότητα, την τιμιότητα, τη διαφάνεια, καθώς και στην ορθή επαγγελματική συμπεριφορά σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας.

Οι βασικές ενότητες του Κώδικα Δεοντολογίας της Cenergy Holdings είναι οι ακόλουθες:

 • Συμμόρφωση
 • Σύγκρουση συμφερόντων
 • Σχέσεις με τους επαγγελματικούς εταίρους
 • Διαχείριση πληροφοριών
 • Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας
 • Θεμιτές εμπορικές πρακτικές
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και εργασιακές πρακτικές
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Επικοινωνία με τους συμμετόχους
 • Χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
 • Υπευθυνότητα ανώτερων στελεχών, διευθυντών και εργαζομένων
 • Καταγγελία παραβιάσεων
 • Παρακολούθηση και τροποποιήσεις του κώδικα Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ενισχύει την εύρυθμη λειτουργία, τη θετική εικόνα και την αξιοπιστία της Εταιρίας, αναδεικνύοντας όλες εκείνες τις ηθικές αρχές που εμπνέουν την καθημερινή συμπεριφορά του συνόλου των εργαζομένων.

Σωληνουργεία Κορίνθου:

Οι εργαζόμενοι αποτελούν για τη Σωληνουργεία Κορίνθου τον κινητήριο μοχλό για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία φροντίζει για τη διατήρηση του άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ποιότητα εργασίας και την απόδοση των εργαζομένων. Αποτελεί δέσμευση της Εταιρίας, η παροχή εργαλείων στους εργαζομένους για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, αλλά και τη διατήρηση του ήδη υψηλού επιπέδου στελεχών και εργαζομένων ανεξάρτητα από την ιεραρχική τους βαθμίδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της Σωληνουργεία Κορίνθου, μπορείτε να βρείτε στο: http://www.cpw.gr/sustainability/our-people/

Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια

Η αναπτυξιακή πορεία της Ελληνικά Καλώδια συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την εξέλιξη και τη δυναμική των ανθρώπων της. Αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη σημασία του προσωπικού μας και φροντίζουμε για τη διατήρηση άριστων συνθηκών εργασίας σε όλους τους τομείς (εκπαίδευση, εξέλιξη, αμοιβές, κ.λπ.) με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικά Καλώδια μπορείτε να βρείτε στο http://www.cablel.com/599/el/oi-anthropoi-mas/