Οι συμμέτοχοι μας

«Οι ανησυχίες και οι ανάγκες των συμμετόχων μας αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην πορεία μας για την ενσωμάτωση των αρχών εταιρικής υπευθυνότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας»

H Cenergy Holdings και οι θυγατρικές της έχουν αναγνωρίσει ως συμμέτοχους τις ομάδες αυτές, που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά, από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επίσης, έχουν αναγνωρίσει πως υπάρχουν παράγοντες όπως η τοποθεσία, το εύρος, και η φύση των λειτουργιών τους, που καθορίζουν το χαρακτήρα των ομάδων αυτών. Η διαδικασία αναγνώρισης και στη συνέχεια προτεραιοποίησης των συμμετόχων της Εταιρίας, έχει βασιστεί στη μεθοδολογία του διεθνούς οργανισμού GRI-Global Reporting Initiative και λαμβάνει υπόψη αφενός την ένταση της επίδρασης που ασκεί η κάθε ομάδα συμμετόχων στην Εταιρία ανά άξονα ΕΚΕ και αφετέρου την ένταση της επίδρασης που ασκεί η Εταιρία στην κάθε ομάδα συμμετόχων.

Πιστεύουμε πως η ανάπτυξη διαλόγου και η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμβάλλει στην βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων. Για το λόγο αυτό, έχουμε εντάξει τη συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους ως βασικό στοιχείο στον τρόπο δραστηριοποίησής, στην ανάπτυξη της στρατηγικής μας καθώς και στην ετήσια διαδικασία σύνταξης του Απολογισμού μας.

Η Cenergy Holdings και οι θυγατρικές της λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και απαιτήσεις των συμμετόχων τους και επιδιώκουν να ανταποκρίνονται σε αυτά. Η αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση των θεμάτων αυτών υλοποιείται μέσω των ακόλουθων διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί: