Επισκόπηση

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Cenergy Holdings πιστεύει ακράδαντα ότι οι θυγατρικές της πρέπει να επιδεικνύουν το ίδιο αίσθημα ευθύνης και να μοιράζονται τις ίδιες αξίες και προσήλωση σε θέματα βιωσιμότητας προκειμένου να καλλιεργούν διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, να εξασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (περιλαμβανομένων εργαζομένων και πελατών) και να διαφυλάσσεται η μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της.

Η Εταιρεία Συμμετοχών καθορίζει έναν «Κώδικα Αναφοράς» που οφείλουν να τηρούν όλες οι εταιρείες της σε ένα ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο σε ζητήματα βιωσιμότητας.  Στη συνέχεια, οι θυγατρικές της αναπτύσσουν τις δικές τους αντίστοιχες πολιτικές με βάση αυτόν τον «κώδικα» και είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές αυτές.

Οι αρχές πολιτικής της Cenergy Holdings παρουσιάζονται στην «Πολιτική βιωσιμότητας». Η πολιτική καλύπτει όλα τα σημαντικά ζητήματα βιωσιμότητας και τα μη χρηματοοικονομικά ζητήματα που επιβάλλει ο Βελγικός Κώδικας Εταιρειών και Ενώσεων.  Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:

Επιχειρηματική δεοντολογία και καταπολέμηση της διαφθοράς

Οι εταιρείες της Cenergy Holdings έχουν δεσμευτεί να δραστηριοποιούνται με εντιμότητα και ακεραιότητα, συμμορφωνόμενες με όλους τους ισχύοντες νόμους.  Όλες οι εταιρείες εξασφαλίζουν τη διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές τους και αναγνωρίζουν ότι έχουν την ηθική και νομική υποχρέωση να ενεργούν υπεύθυνα σε κάθε δικαιοδοσία.  Η επιχειρηματική ανάπτυξη και επιτυχία των θυγατρικών εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται ανεκτές παράνομες ή αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές. Μόνο νόμιμες συμπεριφορές μπορούν να ενισχύσουν τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών μας.

\Η Cenergy Holdings και οι εταιρείες της εναντιώνονται πλήρως σε κάθε είδος δωροδοκίας και διαφθοράς.  Είναι αποφασισμένες να διατηρούν μια κουλτούρα εντιμότητας και πάταξης της απάτης και της διαφθοράς.  Επίσης, εγγυώνται ότι διατηρούν ένα σύστημα εσωτερικών λογιστικών ελέγχων και τηρούν τα βιβλία και τα αρχεία τους σε εύλογη λεπτομέρεια ώστε οι συναλλαγές και η διάθεση των στοιχείων ενεργητικού να απεικονίζονται ακριβοδίκαια.

Περιβάλλον

Οι θυγατρικές της Cenergy Holdings έχουν δεσμευτεί να λειτουργούν με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό για το περιβάλλον.  Η προσεκτική περιβαλλοντική διαχείριση των εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους των Εταιρειών και είναι απολύτως ουσιώδης για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους.

Όλες οι εταιρείες λειτουργούν σε απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και με τους συγκεκριμένους όρους περιβαλλοντικής λειτουργίας κάθε εργοστασίου. Επίσης, λειτουργούν σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και συμμετέχουν σε ανοικτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα

Η Cenergy Holdings και οι εταιρείες της επιδεικνύουν μηδενική ανοχή στις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικιακής ομάδας, εθνικότητας, καταγωγής, εθνότητας, αναπηριών, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών απόψεων ή συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.  Αυτές οι αρχές εφαρμόζονται στην πρόσληψη νέων εργαζομένων, στους εργαζόμενους με σύμβαση απασχόλησης και στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων τους. Οι μοναδικοί καθοριστικοί παράγοντες εργασιακής απασχόλησης είναι οι επιδόσεις, η πείρα, η προσωπικότητα, η αποτελεσματικότητα, οι δεξιότητες και τα προσόντα.

Η Εταιρεία Συμμετοχών και οι θυγατρικές της απορρίπτουν κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας. Κάθε εργασία στις εταιρείες παρέχεται εκούσια. Απαγορεύεται η απασχόληση προσώπων κάτω από την ισχύουσα θεσμοθετημένη ελάχιστη ηλικία εργασίας.

Όλες οι εταιρείες της Cenergy Holdings έχουν δεσμευτεί να προάγουν αδιάλειπτα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους καθώς και των εταίρων τους, συμπεριλαμβανομένων πελατών, προμηθευτών, εργοληπτών και επισκεπτών.  Οι εταιρείες της Cenergy Holdings συμμορφώνονται αυστηρά με όλους τους ισχύοντες νόμους και εφαρμόζουν πλήρως όλα τα κατάλληλα πρότυπα, τις οδηγίες και τις διαδικασίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Η Εταιρεία Συμμετοχών και οι εταιρείες της αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών να εργάζονται με αξιοπρέπεια. Πιστεύουν ότι κάθε άτομο στις Εταιρείες έχει την ευθύνη να προνοεί για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όλες οι εταιρείες στηρίζουν και σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές διατυπώνονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Όλες οι εταιρείες στηρίζουν την προστασία των διεθνών ανθρώπινων δικαιωμάτων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής τους και δεν θα γίνονται συνεργοί σε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων.  Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των εταιρειών τηρούν όλους τους ισχύοντες εγχώριους νόμους σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την απουσία διακρίσεων, την καταναγκαστική εργασία και τους ανήλικους εργαζόμενους στον χώρο εργασίας.

Κοινωνικά ζητήματα

Η Cenergy Holdings και οι εταιρείες της δεσμεύονται ότι θα λειτουργούν υπεύθυνα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους ενώ ταυτόχρονα αναμένουν το ίδιο αίσθημα ευθύνης από τους επιχειρηματικούς εταίρους τους. Το μέλημα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η διεξοδική κάλυψη των αναγκών των πελατών, οι υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές των προμηθευτών τους και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται αποτελούν τα βασικά θέματα με ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.