Λογοδοσία και αναφορά

“Δεσμευόμαστε για την ενημέρωση των συμμετόχων μας, με συνέπεια και διαφάνεια”.

Στους ετήσιους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης των θυγατρικών εταιριών της Cenergy Holdings, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται, συνολικά, στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται η εταιρική υπευθυνότητα στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Για τον καθορισμό του περιεχομένου κάθε Απολογισμού, πραγματοποιείται ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων της κάθε εταιρίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards).

Αναγνωρίζουμε την προστιθέμενη αξία της εξωτερικής επαλήθευσης των Απολογισμών μας, καθώς μέσω αυτής, αυξάνεται η ποιότητα και η αξιοπιστία της λογοδοσίας προς τους συμμετόχους μας. Για το λόγο αυτό, επιδιώκουμε και αναθέτουμε σε ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, την εξωτερική επαλήθευση των ενοτήτων-κεφαλαίων με τα σημαντικότερα στοιχεία του εκάστοτε Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα και τα σχόλια που προκύπτουν από τη διαδικασία της εξωτερικής επαλήθευσης, αξιοποιούνται από την εταιρία για τη βελτίωση της ποιότητας των Απολογισμών που εκδίδει. Ειδικότερα:

Σωληνουργεία Κορίνθου:

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο ανταποκρίνεται η Εταιρία, συνολικά, στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου καλύπτει με διαφάνεια ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα της Εταιρίας, σχετικά με τις επιδόσεις της ως προς τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων εταιρικής υπευθυνότητας, όπως το πλαίσιο οδηγιών GRI Standards, οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και το διεθνές πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλους τους απολογισμούς της Σωληνουργεία Κορίνθου (Ετήσιοι οικονομικοί απολογισμοί και απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης) παρατίθενται στο σύνδεσμο http://www.cpw.gr/media-center/Publications/ 

Εταιρίες καλωδίων Cablel®:

Η δημοσίευση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης των Εταιριών καλωδίων Cablel® (που είναι η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. και οι θυγατρικές Fulgor A.Ε. και Icme Ecab S.A.). αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης λειτουργίας των Εταιριών, με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης αναπτύσσεται σε ετήσια βάση από το 2009 έως σήμερα, από τη μητρική εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε, ενώ από το 2013 καλύπτει πλήρως και τις δραστηριότητες των θυγατρικών εταιριών Fulgor A.Ε. (Ελλάδα) και Icme Ecab S.A. (Ρουμανία).

Για τον ορθό καθορισμό του περιεχομένου του Απολογισμού, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης αξιολόγηση των σημαντικών ζητημάτων της εταιρίας (materiality analysis -διαδικασία αναγνώρισης και προτεραιοποίησης σημαντικών/ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης). Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης ελήφθησαν υπόψη και οι απόψεις όλων των συμμετόχων (μέτοχοι, πελάτες, εργαζόμενοι, τοπική κοινωνία, προμηθευτές, κράτος και φορείς).

Για τη διασφάλιση της ακρίβειας, πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων επίδοσης έχει πραγματοποιηθεί εξωτερική επαλήθευση από ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης/πιστοποίησης στους δείκτες του συνόλου των ουσιαστικών θεμάτων των Εταιριών καλωδίων Cablel®.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλους τους απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης των Εταιριών καλωδίων Cablel® παρατίθενται στο σύνδεσμο

http://www.cablel.com/778/el/apologismoi-etairikis-upeuthunotitas-and-viosimis-anaptuxis/