Εταιρική υπευθυνότητα και στρατηγική

Οι θυγατρικές της Cenergy Holdings προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στοχεύοντας σε μία επιχειρηματική ανάπτυξη και εξέλιξη η οποία ενσωματώνει προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες τους. Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής που χαράσσουν. Ειδικότερα:

Σωληνουργεία Κορίνθου:

Η ανάπτυξη της Σωληνουργεία Κορίνθου βασίζεται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο ενσωματώνει αρμονικά το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία της. Η ανταπόκριση στις τάσεις των αγορών, οι αλλαγές στην τεχνολογία, η τεχνολογική υπεροχή και η αξιοπιστία της προμηθευτικής αλυσίδας αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της. Μέσω του επιχειρηματικού μοντέλου που εφαρμόζει, η  Σωληνουργεία Κορίνθου στοχεύει τόσο στη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων όσο και στην ανάπτυξη ενός σημαντικού κοινωνικού προϊόντος.

Προκειμένου να ανταπεξέλθει η Σωληνουργεία Κορίνθου τόσο στις προκλήσεις που απορρέουν από τη διεθνή και εθνική οικονομική ύφεση, όσο και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών αλλά και των λοιπών συμμετόχων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της, έχει ενσωματώσει στην επιχειρηματική στρατηγική της σημαντικούς παράγοντες, όπως η ανταπόκριση στις ανάγκες των αγορών και των πελατών, η υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών και η διατήρηση άριστων σχέσεων με την προμηθευτική αλυσίδα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: http://www.cpw.gr/sustainability/sustainability-management/  

Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια

Στρατηγικός στόχος του Ομίλου Cablel® Ελληνικά Καλώδια αποτελεί η ανάπτυξη των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας να καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών του. Προκειμένου να επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός αλλά και προκειμένου να επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς έχει βασίσει τον τρόπο λειτουργίας του στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης.

Η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας καθώς και για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης. Επιπρόσθετα η ανεξάρτητη πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα (ISO 9001 για την Ποιότητα, ISO 14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, OHSAS 18001 για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία), οδήγησε στην ένταξη ετήσιου πλάνου δράσεων στον εταιρικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Επιπλέον, ο τρόπος λειτουργίας μέσω της εφαρμογής πιστοποιημένων συστημάτων συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων που θέτουμε και διασφαλίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων μας έναντι των συνεχόμενων απαιτήσεων για αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://www.cablel.com/592/el/viosimi-anaptuxi/